Reglement JWT 2023 in pdf:  JWT2023-Reglement.pdf

Reglement Jeugdweekendtoernooi
Dit reglement geldt voor het Jeugdweekendtoernooi 1 en 2 juli 2023

Artikel 1: ratingcategorieën
Er wordt gespeeld in de volgende ratingcategorieën:
  • Groep A: spelers met een rating vanaf 1450, 7 ronden, speeltijd 55 min + 10 sec.;
  • Groep B: spelers met een rating vanaf 1000 - 1450, 7 ronden, speeltijd 55 min + 10 sec.;
  • Groep C: spelers met een rating vanaf 700 - 1000, 11 ronden, speeltijd 35 min + 10 sec.;
  • Groep D: spelers met een rating onder 700, 11 ronden, speeltijd 35 min + 10 sec.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om ratinggrenzen te verschuiven i.v.m. samenstellen van representatieve groepen.

Artikel 2: spelregels
De partijen worden gespeeld volgens de meest recente versie van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
Uitgezonderd hierop zijn onze drie eigen Huisregels:
  • je kunt de partij niet winnen door een onreglementaire zet van je tegenstander;
  • je mag bij promoveren een omgekeerde toren als Dame gebruiken;
  • probeer altijd op tijd achter je bord te zitten; je verliest echter niet direct als je iets te laat bent.
Artikel 3: notatieplicht
Iedere speler is verplicht zijn zetten vanaf zet 1 te noteren. Heb je minder dan 5 minuten op de klok dan vervalt de notatieplicht voor deze speler. Van deze regel kan worden afgeweken; e.e.a. in overleg met en ter beoordeling van de wedstrijdleider.

Artikel 4: indeling
Er wordt ingedeeld op Zwitsers:
  • 3 ronden op rating;
  • vervolgens op weerstand.
Artikel 5: aanpassing tempo
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om het speeltempo aan te passen, indien de organisatie van het toernooi dat noodzakelijk acht.
 
Artikel 6: verzuimtijd en elektronische communicatiemiddelen
De verzuimtijd is 15 minuten.
Als ten aanzien van artikel 11 van de FIDE Regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel heeft meegenomen naar de speelzaal dan verliest hij/zij de partij.
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en afgeven voordat de speelzaal  wordt betreden en aan de wedstrijd wordt begonnen. Het is toegestaan deze af te geven aan de arbitrage.

Artikel 7: het nemen van een bye
Er kan uitsluitend op zaterdag maximaal 1 bye genomen worden. Deze wordt gewaardeerd met een “half” punt. Een overige onvoorziene bye levert een “nul” op. Op zondag is het niet toegestaan een bye te nemen.

Artikel 8: bepaling stand
Winnaar van de Groep is degene die de meeste matchpunten heeft behaald. Indien het aantal punten gelijk is en alle betrokken spelers tegen elkaar hebben gespeeld beslist het onderling resultaat. Indien dit geen beslissing oplevert beslist het aantal weerstandspunten. Indien ook dit gelijk is beslist het aantal SB-punten. Indien dit ook geen beslissing oplevert beslist het lot.
Het prijzengeld wordt gedeeld bij eindigen met een gelijk aantal punten. 

Artikel 8: ratingverwerking
Alle wedstrijden tellen mee voor de KNSB-Jeugdrating.

Artikel 9: wedstrijdleider
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit Reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse voordoen.

Artikel 10: beroep
Tegen elke beslissing van de hoofdwedstrijdleider cq. wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorgdraagt. De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleider.

Aldus vastgesteld op 29 juni 2023.